Algemene voorwaarden

La Differenza – Kim Stoorvogel

 Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. La Differenza : de gebruiker van deze algemene voorwaarden:

b. opdrachtgever: de wederpartij van La Differenza ;

c. overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen La Differenza  en de opdrachtgever;

d. activiteit: een activiteit welke door La Differenza  wordt georganiseerd zoals, maar zeker niet beperkt tot, een training of workshop met (behulp van) paarden;

e. deelnemer: degene die een activiteit volgt, alsmede degene ten behoeve van wie de activiteit is geboekt.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarop La Differenza deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van

toepassing. De opdrachtgever en La Differenza zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 La Differenza is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.

3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is La Differenza daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij La Differenza anders aangeeft.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht La Differenza niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.6 La Differenza heeft het recht om onder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat de opdrachtgever deze schriftelijk heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging.

4.2 La Differenza is in geen geval gehouden een aanvang te nemen met het uitvoeren van de overeenkomst, alvorens de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord ondertekend aan La Differenza heeft geretourneerd.

 

Artikel 5 Uitvoeren van de overeenkomst

5.1 Alle verbintenissen van La Differenza voortvloeiend uit de overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen. La Differenza zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. La Differenza kan echter niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft La Differenza het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3 De opdrachtgever vrijwaart La Differenza voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de deelnemer toerekenbaar is.

5.4 La Differenza is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de opdrachtgever de door La Differenza verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door La Differenza gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat de opdrachtgever de verlangde gegevens en informatie niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de opdrachtgever.

5.5 De opdrachtgever is gehouden La Differenza onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

5.6 Indien La Differenza werkzaamheden ten behoeve van een of meer deelnemers dient te verrichten, blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd indien de betrokken deelnemer of deelnemers om welke reden dan ook niet op de overeengekomen plaats en tijdstip aanwezig zijn en blijven.

5.7 La Differenza zal zoveel mogelijk gevolg geven aan redelijke verzoeken om de overeengekomen werkzaamheden op een ander tijdstip te verrichten, doch is daartoe nimmer verplicht. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.8 De opdrachtgever is bevoegd in overleg met La Differenza een andere deelnemer of deelnemers voor het volgen van de activiteit aan te wijzen tegen vergoeding van eventuele extra kosten van voorbereiding of herhaling van eerdere activiteiten.

5.9 La Differenza is bevoegd een deelnemer die zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de activiteit onredelijk bemoeilijkt of verhindert de verdere toegang tot die activiteit te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van La Differenza op vergoeding van eventuele schade.

5.10 De overeengekomen werkzaamheden zullen worden verricht op een door La differenza te bepalen geschikte plaats.

 

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. La Differenza zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal La Differenza de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
6.4 In afwijking van lid 3 van dit artikel zal La Differenza geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan La Differenza kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7 Wetenschap van risico

7.1 De opdrachtgever, die de bevestiging van de overeenkomst heeft ondertekend, verklaart kennis te hebben genomen van de zwaarte en risico’s van de activiteiten waaraan alle deelnemers gaan deelnemen, alle relevante medische en/of conditionele bijzonderheden van alle deelnemers voor wie deze overeenkomst is afgesloten aan La Differenza te hebben gemeld, en de deelnemers wat betreft de gezondheid en conditie in staat te achten aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

7.2 De opdrachtgever die de activiteit boekt namens andere deelnemers is er verantwoordelijk voor dat deze deelnemers tevens kennis nemen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van deze algemene voorwaarden in acht nemen.

7.3 Het nuttigen van alcoholhoudende dranken dan wel het gebruik van verdovende middelen is voorafgaande en/of tijdens een activiteit ten strengste verboden.

 

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na de factuurdatum, op een door La Differenza aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

8.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 15 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan La Differenza de vordering uit handen geven, in welk geval de opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
8.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van La Differenza op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 9 Verhoging van tarief

9.1 La Differenza is bevoegd bij opdrachten tegen een uurtarief, dit tarief 3 maanden na de aanvang van de werkzaamheden te verhogen, na tijdige aankondiging daarvan.

9.2 Indien de verhoging van het uurtarief geschiedt binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden.

9.3 Een verhoging van de tarieven wegens een verhoging van de omzetbelasting of een andere wettelijke maatregel is geen grond voor ontbinding.

 

Artikel 10 Hoofdelijke aansprakelijkheid

De opdrachtgever die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle

anderen die hij aanmeldt.

 

Artikel 11 Schade

Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor

zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever die de deelnemers heeft aangemeld betaald worden.

 

Artikel 12 Begeleiding

12.1 Deelnemers zijn verplicht gedurende de gehele activiteit de aanwijzingen en instructies van de leiding (van zowel La differenza als door La Differenza ingeschakelde derden) op te volgen.

12.2 Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken

vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert

of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten.

 

Artikel 13 Annulering

13.1 Annulering dient te allen tijde telefonisch te geschieden.

13.2 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn door de opdrachtgever naast eventueel verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering van een door La Differenza georganiseerde activiteit zal La Differenza de volgende kosten in rekening brengen:

a. bij annulering vanaf 1 maand tot 2 weken voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 50% van het gefactureerde bedrag; (geldt alleen voor workshops en niet voor lessen/losse sessies)

b. bij annulering vanaf 2 weken tot de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 75 % van het gefactureerde bedrag; (geldt alleen voor workshops en niet voor lessen/losse sessies)

c. bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de activiteit: het volledige factuurbedrag.

13.3 Mochten de werkelijke kosten aan de zijde van La Differenza ten gevolge van de
annulering de in lid 2 van dit artikel genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen de meerkosten in rekening gebracht worden.

 

Artikel 14 Ontbinding en opschorting

14.1 La Differenza is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
14.2 La Differenza is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien:

a. na het sluiten van de overeenkomst La Differenza ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen geeft dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
b. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid (nog) niet is verstrekt of onvoldoende is.

14.3 Voorts is La Differenza bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 Alle deelnemers nemen aan activiteiten georganiseerd door La Differenza vrijwillig deel. Alle deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de activiteiten. Deelnemers die zich niet geschikt achten voor deelname aan specifieke activiteiten dienen dit te melden aan de betreffende activiteitenbegeleider. Deelnemers met gezondheidsklachten dienen dit te melden aan de betreffende activiteitenbegeleider. Deelname aan een activiteit geschiedt geheel op eigen risico.

15.2 Met inachtneming van het gestelde in artikel 7.3 van deze algemene voorwaarden aanvaardt La Differenza geen aansprakelijkheid voor schade en/of letsel ontstaan tijdens een activiteit waarbij één of meerdere deelnemers alcohol hebben genuttigd dan wel verdovende middelen hebben gebruikt voorafgaand aan en/of tijdens een activiteit.

15.3 La Differenza is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat La Differenza is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor La Differenza kenbaar behoorde te zijn.

15.4 De deelnemer dient zich te allen tijde te gedragen conform de veiligheidsinstructies, aanwijzingen, regels en voorschriften die worden gegeven door de activiteitenbegeleider. Indien de deelnemer weigert de instructies op te volgen is de deelnemer en de opdrachtgever verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortkomende schade.

15.5 La Differenza is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de deelnemer die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de activiteit bij de deelnemer aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand.

15.6 La Differenza is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

15.7 Indien La Differenza aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.8 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van La Differenza of haar ondergeschikten.

 

Artikel 16 Overmacht 
16.1 La Differenza is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

16.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal La Differenza niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, maar zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting uitvoering, zoals overeengekomen, zal de overeenkomst beschouwd worden als geannuleerd, dan wel als te zijn ontbonden. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd uit te voeren, zullen zowel La Differenza als de opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de opdrachtgever te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
16.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
16.4 Voor zover La Differenza ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is La Differenza gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 17 Klachten en verjaring

17.1 Klachten met betrekking tot de door La Differenza georganiseerde activiteiten dienen binnen 7 dagen na afloop van de activiteiten schriftelijk bij La Differenza te worden ingediend.

17.2 Alle aanspraken jegens La Differenza die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij La Differenza zijn ingediend, vervallen door verjaring.

 

Artikel 18 Geheimhouding 
18.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
18.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, La Differenza gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en La Differenza zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is La Differenza niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 19 Auteursrecht

19.1 Het auteursrecht op teksten afkomstig van La Differenza blijft, ook indien deze in opdracht van de opdrachtgever zijn geschreven, bij La Differenza berusten, tenzij bij de tekst een andere rechthebbende staat vermeld. De opdrachtgever mag deze teksten uitsluitend voor eigen gebruik bezigen en deze zonder voorafgaande toestemming van La Differenza en indien een ander rechthebbende is, ook van die ander, niet verveelvoudigen of op enige wijze openbaar maken.

19.2 Het is zonder voorafgaande toestemming van La Differenza niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van een activiteit.

 

Artikel 20 Slotbepalingen

20.1 La Differenza heeft het recht geleverde diensten te gebruiken voor haar eigen marketing, reclame en promotie doeleinden.

20.2 La Differenza behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. La Differenza zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke of elektronische bekendmaking in werking.

20.3 Indien de opdrachtgever de wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de opdrachtgever.

20.4 De rechter in de vestigingsplaats van La Differenza is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Indien La Differenza een beroep doet op dit artikel, dan heeft de opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon 1 maand na deze kennisgeving de bevoegdheid het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

20.5 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
20.6 Op elke overeenkomst tussen La Differenza en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

© Copyright - Kim Stoorvogel - La Differenza